SW 학사공지

2021 캡스톤디자인 관련 행사 경품·상품 지급 대상자 공지

  • 21.06.15 / 하창용

 

2021 캡스톤디자인 관련 행사 경품·상품 지급 대상자를 아래와 같이 공지하오니,

지급 대상자 분들께서는 확인해 주시기 바랍니다

 

--------------------------------------------------------------

 

*지급 대상자분들께서는 명단을 확인해주시고

누락되었거나 이상이 있는 경우 학부 사무실로 연락 주세요

02-910-5047

 

*경품 및 상품은 중복 지급되지 않습니다

(예를 들어, 최우수상 상품 지급 대상자가 캡스톤 시상식 경품에도 당첨된 경우, 최우수상 상품만 지급됩니다)

 

*경품·상품(스타벅스 커피쿠폰)은 On국민 포털에 등록된 연락처로 발송됩니다

지급 대상자분들은 등록된 연락처를 다시 한번 확인해주세요

 

*상품은 6월~7월초 중 지급 예정이나, 학부 사무실 일정에 따라 연기될 수 있습니다.

가급적 빠른 시일 내에 지급해드릴 수 있도록 하겠습니다.

 

--------------------------------------------------------------

 

 

[사전 우수 질문] 당첨자 
20**0028 송**
20**0624 정**
20**1943 최**
20**3320 구**
20**2817 박** 
20**1615 노**

 

인기상:14조(무투멈)
20**3125 오**
20**3124 양**
20**3128 유**
20**3162 차**
20**3163 최**

 

캡스톤디자인 시상식 경품 당첨자
20**1623 박**
20**5158 이**
20**3238 최**
20**3200 유**
20**1313 채**
20**3159 한**

 

수상자
최우수
23조(범죄,멈춰!)
20**3107 박**
20**3094 김**
20**3153 임**
20**3175 함**
우수1
7조(주먹팀)
20**1699 정**
20**2825 박**
20**1708 차**
20**1712 최**
우수2
22조(이게뭐약?)
20**1600 김**
20**1577 고**
20**1582 김**
20**1590 김**
20**3190 송**
장려1
2조(하잉)
20**3232 조**
20**3223 전**
20**3081 강**
20**3148 이**
20**3090 김**
장려2
9조(냉장고를 지켜라)
20**3224 전**
20**3091 김**
20**3101 김**
20**3111 박**