SW 학사공지

2021학년도 1학기 학부조교 근무 시간표

  • 21.03.08 / 서애리

2021학년도 1학기 학부조교는 수업이 전면 비대면으로 운영됨에 따라 온라인으로 운영됨을 알려 드립니다.

 

학생들은 Slack을 통해 수업 관련 궁금한 사항을 질의하시면 됩니다.(Chrome 사용 권장)

 

<헬퍼 근무 시간표>

                                                                                                                                

   

 

 

 

 

 

 

 

※ 관련 문의: 02-910-5644 , dofl@kookmin.ac.kr